PayRay, UAB
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


Bendra informacija
Ši privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis PayRay, UAB teikiamomis paslaugomis tokius asmens duomenis pateikiant asmeniškai ar elektroninėmis priemonėmis (telefonu, el. paštu, interneto svetainėje).

PayRay, UAB gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Duomenų tvarkymo tikslai
PayRay, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
• Konsultavimo ir poreikio įvertinimas;
• Faktoringo sutarčių sudarymas ir vykdymas;
• Paskolų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
• Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sudarymas ir vykdymas;
• Teisinių prievolių vykdymas;
• Kreditingumo įvertinimas;
• Pinigų plovimo prevencija ir teroristų finansavimo prevencija;
• Tiesioginė rinkodara;
• Kandidatų į darbo pozicijas atranka.

* Nepateikus mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
PayRay, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
• Jūsų asmens duomenys būtini sutarčiai su PayRay, UAB sudaryti ir vykdyti;
• Jūs davėte sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
• Jūsų duomenis būtina tvarkyti, kad įgyvendintume teisinę prievolę;
• Jūsų asmens duomenų tvarkymas reikalingas siekiant teisėtų PayRay, UAB interesų, tokių kaip:
   o Siekiant apginti PayRay, UAB teisinius interesus ir pasinaudoti savo teisių gynybos priemonėmis;
   o Gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti veiklos vientisumą ir paslaugų atitikimą Jūsų poreikiams;
   o Turto, darbuotojų bei kitų asmenų sveikatos ir gyvybės apsauga.

Tvarkomi duomenys
PayRay, UAB renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
Pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
Identifikaciniai duomenys, tokie kaip banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas;
Kontaktiniai duomenys, tokie kaip adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;
Finansiniai duomenys, tokie kaip skolos, įsipareigojimai, kreditingumo duomenys, išmokų duomenys, pajamos ir išlaidos, socialinio draudimo duomenys, informacija apie nekilnojamąjį turtą ir kt.;
Ekonominiai duomenys, tokie kaip vertimasis ūkine ar individualia veikla, su darbu susiję duomenys, vertybiniai popieriai, indėliai, ekonominės veiklos informacija, išsilavinimas, informacija apie skolininką, už kurį laiduojama ir kt;
Demografiniai duomenys, tokie kaip šeimyninė padėtis, informacija apie sutuoktinį, išlaikytinių skaičius ir kt.;
Vaizdo duomenys užfiksuojami stebėjimo sistema lankantis PayRay, UAB.

Duomenų saugojimo terminai
Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. PayRay, UAB saugos Jūsų asmens duomenis laikydamasi tokių terminų:
• Užklausų interneto svetainėje duomenys - 2 metai.
• Faktoringo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (laidavimas, garantija, vekselis) sutarčių duomenys – 10 metų po sutarties pabaigos;
• Kreditingumo įvertinimo duomenys – 10 metų po sutarties pabaigos, jei sutartis nesudaroma – 12 mėn. nuo prašymo sudaryti sutartį;
• Pinigų plovimo prevencijai ir teroristų finansavimo prevencijai naudojami duomenys – 10 metų;
• Tiesioginės rinkodaros duomenys – 3 metai nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo ir 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos;
• Kandidatų į darbo pozicijas atrankos duomenys – atrankos laikotarpis arba 1 metai, jeigu gaunamas sutikimas;
• Vaizdo duomenys - 1 mėnuo.

Profiliavimas
PayRay, UAB gali vykdyti Jūsų profiliavimą (t.y. reitinguoti Jūsų galimybę gauti kreditą). Vertinant kreditingumą gali būti naudojamas automatizuotu tvarkymu grindžiamas sprendimų priėmimo būdas. Taip pat gali būti vykdomas automatinis profiliavimas, kuris atliekamas siekiant užtikrinti kreditingumo vertinimo proceso skaidrumą bei tikslumą, pasitelkiant kokybiškus bei patikimus vertinimo metodus.

Duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenis galime perduoti:
- Valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, kurie vykdo įstatymų nustatytas funkcijas, kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, policijai, teismams, arbitrams, kitoms ginčų nagrinėjimo bei teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktus prašymus arba mūsų iniciatyva, remiantis taikomais teisės aktais.
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centrui, antstoliams, notarams, kitiems registrams ir valstybės institucijoms;
- UAB „Creditinfo Lietuva“ bei kitoms kreditingumą vertinančioms bendrovėms;
- Įmonėms, teikiančioms pašto, kurjerių ir kitas persiuntimo paslaugas;
- Paslaugų tiekėjams, kaip audito, teisines, mokesčių, apskaitos, įdarbinimo paslaugas;
- ES Komisijai ar bet kuriai šaliai veikiančiai ES Komisijos vardu, Europos investiciniam fondui, Europos investiciniam bankui bei finansavimo tiekėjams teikiantys finansavimą pagal EIF garantiją;
- IT paslaugas teikiančioms bendrovėms, t.y. bendrovėms, padedančioms administruoti mūsų interneto svetainę, saugoti jos duomenis bei teikti paslaugas, bendrovėms, teikiančioms duomenų bazių programinę įrangą bei duomenų bazių administravimo paslaugas, debesijos paslaugas ir pan.

Duomenų apsauga
Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679.

PayRay, UAB imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
- prašyti, kad PayRay, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
- teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
- teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
- teisę atšaukti sutikimą;
- teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kontaktai
Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į PayRay, UAB el. paštu info@payray.lt arba paštu Lvovo g. 25, 09320 Vilnius. Tuo tikslu prašome pateikti tapatybę pagrindžiančius dokumentus kartu su savo prašymu.

Galiojimas ir pakeitimai
Ši papildyta privatumo politika įsigalioja nuo 2019 m. liepos 15 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.payray.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.